Hi! I am heyyeahshaioh. πŸ“

My name was inspired by the song "On A Roll" by Miley Cyrus that says "hey yeah whoa-ho." It is one of my favorite songs up to this date. I am the alter ego of an office worker/post-graduate student who wishes to pursue her passion while making a living. I am not a remarkable writer nor strive to be one; The only thing I can assure you is that I always put my heart into what I write, and that is what I consider the most important thing as an aspiring writer.

I love strawberries, matcha, colors red and black, lip balms, books, perfumes, fashion, and scented candles. I enjoy watching anime and series that allow me to discover new stuff. I love any kind of music and I have a playlist for every mood that I may have.

Albeit I recently discovered that I am now an introvert (all thanks to the pandemic), I still talk passionately about many things. Mostly, it is about the books I have read and my journey as an individual who never stops making mistakes and eventually learns through them. I wish to reflect and grow as a grounded person through my writing.

If you want to know about my thoughts, reading my published stories will be a good start.

Live through with me, yes?

Β·

heyyeahshaioh

heyyeahshaioh

An eccentric, vulnerable, and crappy damsel blessed with a resting bitch face.